Moderní web

3.2.5 Přístupnost

Přístupnost 

Tato kapitola by měla být součástí kapitoly o podobě a stylu. Záměrně je však vyčleněna, protože se týka zpřístupnění webu i lidem, kteří mají určitý druh postižení - nejvíce zrakový, který jim znesnadnuje procházení webu.

Aby i tito lidé mohli bezproblému procházet vašim webem, je nutné zachovat jisté pravidla. 

Pravidla mají doporučující charakter, mají být vodítkem pro zadavatele webových stránek a inspirací pro jejich správce.

Všichni uživatelé internetu nejsou stejní. Existují specifické skupiny uživatelů, které mají i specifické potřeby. V praxi to jsou většinou zrakově a sluchově postižení, případně uživatelé se sníženou hybností rukou nebo poruchami soustředění.

Tito uživatelé využívají pomocné technologie, například hlasové výstupy a braillské řádky, které informace z WWW stránek zprostředkovávají. Aby tyto pomůcky fungovaly, je třeba, aby webová stránka splňovala kritéria přístupného webu. Správně přístupný web navíc neslouží pouze zdravotně postiženým, ale i lidem využívajícím méně obvyklá zobrazovací zařízení, operační systémy nebo softwarové vybavení.

Respekt k pravidlům přístupného webu navíc nepředstavuje žádné dodatečné finanční náklady. Stačí znát základní pravidla pro tvorbu WWW stránek a řídit se jimi.

PRAVIDLA PRO TVORBU PŘÍSTUPNÉHO WEBU

Obsah webových stránek je dostupný a čitelný

 1. Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu.
 2. Informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, obrázků a jiných doplňků na straně uživatele jsou dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků.
 3. Informace sdělované barvou jsou dostupné i bez barevného rozlišení.
 4. Barvy popředí a pozadí jsou dostatečně kontrastní. Na pozadí není vzorek, který snižuje čitelnost.
 5. Předpisy určující velikost písma nepoužívají absolutní jednotky.
 6. Předpisy určující typ písma obsahují obecnou rodinu písem.

Práci s webovou stránkou řídí uživatel

 1. Obsah WWW stránky se mění, jen když uživatel aktivuje nějaký prvek.
 2. Webová stránka bez přímého příkazu uživatele nemanipuluje uživatelským prostředím.
 3. Nová okna se otevírají jen v odůvodněných případech a uživatel je na to předem upozorněn.
 4. Na webové stránce nic nebliká rychleji než jednou za sekundu.
 5. Webová stránka nebrání uživateli posouvat obsahem rámů.
 6. Obsah ani kód webové stránky nepředpokládá ani nevyžaduje konkrétní způsob použití ani konkrétní výstupní či ovládací zařízení.

Informace jsou srozumitelné a přehledné

 1. Webové stránky sdělují informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou
 2. Úvodní webová stránka jasně popisuje smysl a účel webu. Název webu či jeho provozovatele je zřetelný.
 3. Webová stránka i jednotlivé prvky textového obsahu uvádějí své hlavní sdělení na svém začátku.
 4. Rozsáhlé obsahové bloky jsou rozděleny do menších, výstižně nadepsaných celků.
 5. Informace zveřejňované na základě zákona jsou dostupné jako textový obsah webové stránky.
 6. Na samostatné webové stránce je uveden kontakt na technického správce a prohlášení jasně vymezující míru přístupnosti webu a jeho částí. Na tuto webovou stránku odkazuje každá stránka webu.

Ovládání webu je jasné a pochopitelné

 1. Každá webová stránka má smysluplný název, vystihující její obsah.
 2. Navigační a obsahové informace jsou na webové stránce zřetelně odděleny.
 3. Navigace je srozumitelná a je konzistentní na všech webových stránkách.
 4. Každá webová stránka (kromě úvodní webové stránky) obsahuje odkaz na vyšší úroveň v hierarchii webu a odkaz na úvodní WWW stránku.
 5. Všechny webové stránky rozsáhlejšího webu obsahují odkaz na přehlednou mapu webu.
 6. Obsah ani kód webové stránky nepředpokládá, že uživatel již navštívil jinou stránku.
 7. Každý formulářový prvek má přiřazen výstižný nadpis.
 8. Každý rám má vhodné jméno či popis vyjadřující jeho smysl a funkčnost.

Odkazy jsou zřetelné a návodné

 1. Označení každého odkazu výstižně popisuje jeho cíl i bez okolního kontextu.
 2. Stejně označené odkazy mají stejný cíl.
 3. Odkazy jsou odlišeny od ostatního textu, a to nikoli pouze barvou.
 4. Obrázková mapa na straně serveru je použita jen v případě, že nebylo možné pomocí dostupného geometrického tvaru definovat oblasti v obrázkové mapě. V ostatních případech je použita obrázková mapa na straně uživatele. Obrázková mapa na straně serveru je vždy doprovázena alternativními textovými odkazy.
 5. Uživatel je předem jasně upozorněn, když odkaz vede na obsah jiného typu, než je webová stránka. Takový odkaz je doplněn sdělením o typu a velikosti cílového souboru.

Kód je technicky způsobilý a strukturovaný

 1. Kód webových stránek odpovídá nějaké zveřejněné finální specifikaci jazyka HTML či XHTML. Neobsahuje syntaktické chyby, které je správce webových stránek schopen odstranit.
 2. V metaznačkách je uvedena použitá znaková sada dokumentu.
 3. Prvky tvořící nadpisy a seznamy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu. Prvky, které netvoří nadpisy či seznamy, naopak ve zdrojovém kódu takto vyznačeny nejsou.
 4. Pro popis vzhledu webové stránky jsou upřednostněny stylové předpisy.
 5. Je-li tabulka použita pro rozvržení obsahu webové stránky, neobsahuje záhlaví řádků ani sloupců. Všechny tabulky zobrazující tabulková data naopak záhlaví řádků a/nebo sloupců obsahují.
 6. Všechny tabulky dávají smysl čtené po řádcích zleva doprava.

Text je převzatý z http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/micr/scripts/detail.php_id_1588.html