Moderní web

4.1 Analýza

Analýza

Analýza je hlavní činností, na kterou se musíme při zavádění internetového marketingu zaměřit.

Cílem je vytvoření marketingové strategie. Ta zahrnuje segmentaci, zacílení a pozicování vaší značky.

Strategické problémy 

Segmentace (Segmentation) – rozdělení trhu na segmenty
Zaměření (Targeting) – výběr cílového segmentu
Umístění/pozicování (Positioning) – vymezení se vůči konkurenci  

Jestliže nevíte, na koho se zaměříte, jestliže své zákazníky detailně neznáte a jestliže nevíte, jakou hodnotu jim budete nabízet, jsou všechny taktické prostředky (jako je např. reklama) mnohem méně účinné. 

V procesu plánování je důležité také správně stanovit cíle. Cíle by měly být SMART. Slovo SMART je akronymem pěti anglických slov, která stručně popisují, jaké vlastnosti mají mít chytře stanovené cíle. Specific / Measurable / Achievable / Relevant / Time-bound. V českém jazyce to pak budou:

 • Specifický

  Také bychom mohli říci přesný, konkrétní, určitý. Specifický (dobře popsaný) cíl je takový, ze kterého je hned jasné, čeho má vlastně být dosaženo.
 • Měřitelný

  Měřitelný cíl je takový, u kterého je zřejmé, zda byl splněn nebo ne; případně nakolik byl splněn.
 • Atraktivní

  Pojem atraktivnosti je třeba vztáhnout k tomu, kdo má cíle dosáhnout. Atraktivní například nejsou cíle, které jsou zjevně nedosažitelné nebo ty, které jsou naopak zcela banální.
 • Relevantní

  Každý cíl je vztažený k nějakému obecnějšímu účelu. Pokud směřuje k naplnění tohoto účelu, pak je relevantní. Pokud směřuje někam úplně jinam, relevantní není.
 • Termínovaný

  Nejjednodušší vysvětlení tohoto pojmu je v otázce "A dokdy že to má být hotové?"